Akty korporacyjne

Sędz.2019.5.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 maja 2019 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 11 kwietnia 2019 r. (znak: DLPC-II.4192.1.19), nie zgłasza uwag do jego treści.