Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 marca 2019 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych oraz projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych oraz projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw, przedstawionych do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 15 marca 2019 r. (znak DLPK-III-4601-17/18 i DLPK-III-4601.5.2019), zgłasza następujące uwagi.
W uzasadnieniach opiniowanych projektów rozporządzeń lakonicznie i ogólnie odwołano się do "zasady racjonalnego wykorzystania kadr sądów powszechnych". Nie podano jednak żadnych informacji szczegółowych, w jaki sposób zastosowanie tej zasady wpłynie na poziom etatyzacji poszczególnych komórek organizacyjnych objętych zakresem projektów rozporządzeń. Nie wskazano przy tym, czy w sądach, w których wprowadzone zostaną zmiany we właściwości miejscowej wydziałów pracy lub nastąpi zniesienie wydziałów, zostaną utrzymane w dotychczasowej liczbie etaty sędziowskie i urzędnicze.

Z uzasadnień projektów rozporządzeń nie wynika również, czy w sądach, które przejmą rozpoznawanie spraw ze znoszonych wydziałów liczba etatów sędziowskich i urzędniczych wzrośnie, czy też zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.

Krajowa Rada Sądownictwa wyraża zatem obawę, że wzrost liczby spraw w sądach przejmujących rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy może doprowadzić do wydłużenia czasu trwania postępowań sądowych i nadmiernego obciążenia sędziów i urzędników.