Akty korporacyjne

Sędz.2018.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 listopada 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 14 listopada 2018 r. (znak: DLPC-I-4190-3/18), nie zgłasza uwag do jego treści.