Akt korporacyjny

Sędz.2018.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 listopada 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 12 października 2018 r. (znak: DLPK-III-4601-3/18), zgłasza do niego następujące uwagi.
Zmiana § 51 ust. 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych zakłada, że w celu szybszej realizacji przydziału w razie przydzielenia do wydziału kolejnego sędziego lub asesora sądowego (...) przewodniczący wydziału może zwiększyć udział w przydziale do 75% spraw podlegających przydziałowi w danej kategorii. Zdaniem Rady przepis ten powinien umożliwiać przydział do 100% wszystkich wpływających spraw.