Sędz.2018.10.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 października 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 19 października 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (numer z wykazu B417), przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 9 października 2018 r. (Nr DLPK-I-070-17/18) opiniuje go pozytywnie nie zgłaszając uwag do jego treści.