Akty korporacyjne

Sędz.2018.9.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 września 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 19 września 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 21 sierpnia 2018 r. (znak: DL-VI-5000-1/18), nie zgłasza uwag do projektu.