Akt korporacyjny

Sędz.2018.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia lipca 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2018 r. (znak: DL-VIII-4392-3/18), nie zgłasza uwag do jego treści.