Akt korporacyjny

Sędz.2018.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 lipca 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 21 czerwca 2018 r. (znak: DL-VI-4602-1/18), nie zgłasza uwag do jego treści.