Akty korporacyjne

Sędz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 1 czerwca 2018 r. (DL-4601-5/18) opiniuje projekt pozytywnie i jednocześnie zgłasza poniższe uwagi.

Zdaniem Rady projektowane brzmienie § 48 ust. 1 pkt 2 lit f i fa należy przeprojektować z uwzględnieniem możliwości pełnienia przez członka Krajowej Rady Sądownictwa funkcji prezesa lub wiceprezesa sądu rejonowego. Jednocześnie, w ocenie Rady, należy stwierdzić, że nie istnieje potrzeba ustanowienia, w tym zakresie, szczególnych zasad dotyczących sędziów będących członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i pełniących jednocześnie funkcję prezesa.