Akty korporacyjne

Sędz.2017.9.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 września 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 września 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych, przedstawionym do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 23 sierpnia 2017 r. (znak: DL-VI-4601-10/17), opiniuje go pozytywnie.