Akt korporacyjny

Sędz.2017.7.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 lipca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 26 lipca 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i zawiadomieniu

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i zawiadomieniu, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 20 lipca 2017 r. Nr DL-VIII-407-8/16, nie zgłasza uwag do jego treści.