Sędz.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 7 lipca 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (nr z wykazu B 334).

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z przedstawionym projektem, przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 27 czerwca 2017 r. (znak DL-VIII-412-3/17), opiniuje niniejszy projekt bez uwag.