Sędz.2017.5.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 maja 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 maja 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 24 maja 2017 r.), nie zgłasza uwag do projektu.