Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy (numer z wykazu: B272).

Akty korporacyjne

Sędz.2016.6.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2016 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 13 czerwca 2016 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy (numer z wykazu: B272)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy, nie zgłasza do niego uwag.