Akty korporacyjne

Sędz.2012.12.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 grudnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży, opiniuje niniejszy projekt negatywnie.

Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że prawidłowe sprawowanie patronatu wymaga dużego nakładu pracy i właściwego godzenia z bieżącym orzekaniem przez sędziego. Niższa podstawa ustalenia wynagrodzenia za wykonaną pracę, w którą włożono tyle samo zaangażowania jest niesprawiedliwa i może doprowadzić do problemów ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na patronów, co może skutkować blokowaniem możliwości odbywania praktyk lub staży.