Akt korporacyjny

Sędz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 października 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 25 września 2018 r. (znak: DLPC-I- 4191-7/18), zgłasza do niego następujące uwagi.
Zdaniem Rady przepisy § 4 pkt 4 oraz § 5 ust. 1 pkt 2 powinny przewidywać obok daty sporządzenia zapisu/wykonania czynności także godzinę jej rozpoczęcia.

Projektowany przepis § 5 ust. 2 przewiduje, że w razie konieczności przerwania utrwalania zapisu, bezpośrednio po rozpoczęciu tego utrwalania podaje ustnie wszystkie informacje "metrykalne" podawane wraz z pierwotnym rozpoczęciem nagrywania. Zdaniem Rady należy rozważyć, czy przepis ten nie powinien umożliwiać ograniczenia podawanych informacji do sygnatury i godziny kontynuacji, podania przyczyny przerwania utrwalania zapisu, i podania danych, które się zmieniły względem rozpoczęcia utrwalania (np. zmiana osoby sporządzającej zapis).