Sędz.2018.2.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 lutego 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 29 stycznia 2018 r. Nr DL-VI-4601- 27/17, opiniuje go bez uwag.