Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikacje komorniczą.

Akty korporacyjne

Sędz.2020.11.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 listopada 2020 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 19 listopada 2020 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikacje komorniczą

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DLPC-V.4672.7.2020), które wpłynęło do Biura Rady 16 listopada 2020 r., nie zgłasza uwag do jego treści.