Sędz.2018.2.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 lutego 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatorów zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatorów zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 5 lutego 2018 r. (znak DL-VI-469-27/17), nie zgłasza do niego uwag.