Akt korporacyjny

Sędz.2017.11.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 listopada 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyboru stanowisk asesorskich w sądach powszechnych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyboru stanowisk asesorskich w sądach powszechnych, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 9 października 2017 r. (znak: DL-VI

-469-15/17), nie zgłasza uwag do jego treści.

Rada podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko co do sprzeczności z Konstytucją RP obecnie obowiązujących przepisów regulujących pozycję ustrojową asesora sądowego w sądach powszechnych oraz kształt procedury powierzenia tym asesorom sądowym pełnienia obowiązków sędziego.