Sędz.2017.10.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 października 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 3 października 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 25 września 2017 r. (znak: DL-VI-469-14/17), nie zgłasza uwag do jego treści.