Sędz.2018.2.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 6 lutego 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów (numer z wykazu prac: A-308)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów zgłasza do niego następujące uwagi.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa tytuł projektowanego rozporządzenia został sformułowany w sposób zbyt ogólny. Zgodnie z § 16 w zw. z § 132 Zasad techniki prawodawczej (załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", Dz. U. Nr 100, poz. 908 z późn. zm. - dalej jako Zasady techniki prawodawczej) tytuł rozporządzenia powinien zwięźle określać jego przedmiot. Pominięcie w przedstawionym projekcie dookreślenia, że materia projektowanego aktu prawnego dotyczy składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego wydaje się nie odpowiadać wskazanym wyżej przepisom Zasad techniki prawodawczej.

Rada zwraca także uwagę na zawarte w § 8 projektowanego rozporządzenia, błędne odesłanie do "art. 40 ust. 2-5a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym", zamiast prawidłowego do art. 40 pkt 2-5a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna wydania rozporządzenia powinna obejmować ponadto prawidłowy publikator (po zakończeniu prac ustawodawczych nad ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. - druk sejmowy nr 2067, druk senacki nr 714).