Akty korporacyjne

Sędz.2018.2.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lutego 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2018 r. (znak: DL-VI-469-18/17), negatywnie ocenia brak określenia kryteriów wyboru patronów praktyk.

W ocenie Rady, projektowane przepisy powinny gwarantować, że na patronów praktyk będą wyznaczane osoby o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu orzeczniczym, umiejętnościach edukacyjnych i predyspozycjach osobowościowych.