Akty korporacyjne

Sędz.2018.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 listopada 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 30 października 2018 r. (znak: DLPC-I-4191-1/18), opiniuje go pozytywnie, nie zgłaszając uwag do treści projektu.