Akt korporacyjny

Sędz.2018.2.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lutego 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 12 stycznia 2018 r. (znak: DL-VI-469 -23/17/19), nie zgłasza uwag do zawartych w nim przepisów proceduralnych.

W ocenie Rady wątpliwości budzi jednak powierzenie wyłącznie Ministrowi Sprawiedliwości w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146, ze zm.) pełnej kontroli nad składem zespołu konkursowego i komisji konkursowej - odpowiedzialnych za zasadnicze etapy procedury naboru na aplikacje prowadzone przez Krajową Szkołę. Biorąc pod uwagę, że nabór na te aplikacje otwiera młodym prawnikom drogę do urzędu sędziego i prokuratora, należy postulować, aby samorząd sędziowski i prokuratorski uzyskały wpływ na kształt zespołu konkursowego i komisji konkursowej.