Akt korporacyjny

Sędz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 października 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 25 września 2018 r. (znak: DLPC-I-4191-12/18), nie zgłasza uwag do jego treści.