Sędz.2017.12.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 grudnia 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 5 grudnia 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (nr z wykazu prac legislacyjnych B 354)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (nr z wykazu prac legislacyjnych B 354), przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 26 października 2017 r. (znak DL-VI-4601-35/17), zgłasza poniższe uwagi.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa określenie wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnionej funkcji koordynatora do spraw mediacji na poziomie mnożnika 0,1-0,3 wydaje się nie uwzględniać rangi tej funkcji, konieczności upowszechniania mediacji i zakresu związanych z tym obowiązków. Zwrócić uwagę należy także na najniższy możliwy poziom minimalnej wysokości tego dodatku.

Projektodawca nie wykazał ponadto przyczyn, dla których pełnienie funkcji koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych zasługuje na niższy dodatek funkcyjny niż koordynatora do analogicznych spraw cywilnych. Rada zauważa, że to do prezesów sądów należy określanie wysokości konkretnych dodatków, przy uwzględnieniu zakresu zadań związanych z powierzonymi funkcjami. Nadmierna szczegółowość rozporządzenia uniemożliwi właściwe wykonywanie tego obowiązku.

Krajowa Rada Sądownictwa zwraca uwagę, że obecne obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 ze zm.) uwzględnia funkcjonowanie w sądzie funkcji kierownika szkolenia. Proponowana zmiana rozporządzenia sprawi, że sędzia pełniący tą funkcję zostanie pozbawiony należnego mu dodatku i może zrezygnować z jej pełnienia. Tym samym ograniczona zostanie realna możliwość wykonania przez prezesa sądu obowiązków związanych ze współpracą z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizacją szkoleniową.

Niezależnie od powyższych uwag, Krajowa Rada Sądownictwa zwraca uwagę na niezgodność przyjętej przez Ministerstwo Sprawiedliwości praktyki legislacyjnej z § 13 Zasad techniki prawodawczej (załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", Dz. U. Nr 100, poz. 908 z późn. zm.). Podyktowane jest to sporządzeniem projektu rozporządzenia 3 października 2017 r., podczas gdy ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1452) weszła w życie 12 sierpnia 2017 r.