Sędz.2017.9.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 września 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 września 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 9 sierpnia 2017 r. Nr DL-III-402-6/17, opiniuje go pozytywnie, bez uwag.