Sędz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 października 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

w postępowaniu egzekucyjnym

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 25 września 2018 r. (znak: DL-I-4191-5/18), nie zgłasza uwag do jego treści.