Akt korporacyjny

Sędz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 października 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 1 października 2018 r. (znak: DLPC-I-4191-11/18), nie zgłasza do niego uwag.