Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 marca 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 marca 2019 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 20 lutego 2019 r. (znak: DLPK-III-469-2/18), nie zgłasza uwag do jego treści.