Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 marca 2019 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 12 marca 2019 r. (znak: DLPK-III-4601.3.2019), ocenia pozytywnie inicjatywę podniesienia wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, jednakże zgłasza zastrzeżenie, że należałoby wprowadzić mechanizm systematycznego podwyższania wynagrodzeń asystentów sędziów albo jego waloryzację, tak aby zapewnić możliwość zróżnicowania wynagrodzeń, które w chwili obecnej nie są adekwatne do wykonywanych przez asystentów sędziów czynności oraz występuje duża dysproporcja między poziomem wynagrodzeń asystentów sędziów wykonujących czynności w Sądach różnych miast w Polsce.