Sędz.2017.9.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 września 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 13 września 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Nr DL-VI-469-22/17 projektem, nie zgłasza do niego uwag.