Akty korporacyjne

Lekarz.2020.5.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 maja 2020 r.

STANOWISKO Nr 48/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o którym powiadomił Pan Błażej Pobożny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pismem z dnia 27 kwietnia 2020 r., znak: DP-WLO- 0231-10/2020/MP, nie zgłasza uwag do projektu.