Lekarz.2017.8.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.

STANOWISKO Nr 45/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, przekazanym przy piśmie pana Sebastiana Chwałka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2017 r., znak: DP-WLM-0231-79/2017/AL/MP, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:
1) w pkt 30 załącznika Nr 1 do projektu rozporządzenia, określającym wyłączenia prowadzenia metryki spraw wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.) celowym jest wymienienie wszystkich przepisów, które zostały wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy, a zostały pominięte w wyliczeniu zaproponowanym przez projektodawcę, tj.:
- art. 6 ust. 10 - przyznanie prawa wykonywania zawodu,
- art. 8 ust. 1 - wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,
- art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 - zgoda okręgowej rady lekarskiej na prowadzenie teoretycznego i praktycznego nauczania zawodu lekarza lub branie udziału w konsylium lekarskim i wykonywanie zabiegów, których potrzeba wynika z tego konsylium lub programu nauczania, dla lekarza nie mającego w Polsce prawa wykonywania zawodu,
- art. 11 ust. 1 - powołanie komisji w celu oceny przygotowania zawodowego lekarza i lekarza dentysty,
- art. 11 ust. 2 - zobowiązanie lekarza do odbycia przeszkolenia,
- art. 11 ust. 4 - zawieszenie lekarzowi prawa wykonywania zawodu lub ograniczenie w wykonywaniu określonych czynności medycznych do czasu zakończenia przeszkolenia,
- art. 14 - utrata prawa wykonywania zawodu.

Ponadto zasadnym jest wskazanie spraw wymienionych w powoływanej ustawie, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego:

- 5f - przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas określony niezbędny do odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności,
- art. 16 ust. 7 i 9 - uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza,
- art. 16o ust. 4 - skreślenie lekarza z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne,
- art. 16ra ust. 5 - odmowa uznania egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z całością albo częścią PES,
- art. 16s ust. 12 - unieważnienie PES;
2) w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia, określającym wyłączenia prowadzenia metryki sprawy proponuje się dodanie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1368 z późn. zm.) i następujących przepisów tej ustawy:
- art. 107 ust. 3 i 4 - nałożenie kary pieniężnej za niezgłoszenie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- art. 108 ust. 1 - odmowa wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- art. 108 ust. 2 - wykreślenie wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- art. 108 ust. 3 - zakaz wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru.

Dodanie powołanej ustawy i ww. przepisów tej ustawy jest uzasadnione i celowe. Wskazać należy, że w pkt 86 załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia wymieniona została ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) i następujące przepisy tej ustawy: art. 65 odnoszący się do wpisu do rejestru działalności regulowanej, art. 68 dotyczący odmowy wpisu oraz art. 73 dotyczący wykreślenia z rejestru działalności regulowanej. Zaznaczyć należy, że działalność lecznicza jest działalnością regulowaną. Z tych względów wprowadzenie zwolnienia z obowiązku zakładania metryk we wskazanych wyżej sprawach, wynikających z ustawy o działalności leczniczej, będącej działalnością regulowaną wydaje się być uzupełnieniem ww. projektu, zwłaszcza że ustawa o działalności leczniczej jest ustawą szczególną w stosunku do ogólnych zasad przewidzianych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

3) w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia, określającym wyłączenia prowadzenia metryki sprawy proponuje się dodanie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318) i przepisu art. 69a tej ustawy, dotyczącego nakładania kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku wskazania miejsca przechowywania dokumentacji medycznej po likwidacji podmiotu wykonującego działalność leczniczą.