Akt korporacyjny

Sędz.2017.5.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 maja 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 maja 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym oraz projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym oraz projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym, przekazanymi przy piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 maja 2017 r. Nr DP-WLM-0231-70/2017/MM i Nr DP-WLM-0231-71/2017/MM, nie zgłasza uwag do ich treści.