Akty korporacyjne

RGSW.2006.6.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 42/2006
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 22 czerwca 2006 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, formy i trybu postępowania kwalifikacyjnego, warunków awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej oraz wzoru zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych