Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Akty korporacyjne

RGSW.2007.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2007 r.

UCHWAŁA Nr 217/2007
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 września 2007 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych