Akty korporacyjne

Lekarz.2018.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2018 r.

STANOWISKO Nr 54/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym poinformował Filip Świtała - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z dnia 5 października 2018 r., znak: PT7.8100.6.9. 2018.581.KWA, negatywnie ocenia zaproponowane w projekcie rozwiązanie, na mocy którego nakazuje się lekarzom i lekarzom dentystom ewidencjonowanie obrotów za pomocą kasy fiskalnej, niezależnie od wysokości osiąganych przez nich obrotów. Krytyczne stanowisko wobec takiego rozwiązania było już kilkakrotnie przedstawiane przez samorząd lekarski do uprzednio procedowanych projektów rozporządzenia w tej samej sprawie.

Mianowicie zastrzeżenia budzi projektowany § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f projektu rozporządzenia. Niezrozumiałe jest dlaczego w projekcie rozporządzenia zwalania się podatników, których roczne obroty nie przekraczają kwoty 20 000 złotych, a jednocześnie wyłącza się możliwość skorzystania z tego uprawnienia przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczących usługi opieki zdrowotnej. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej brak jest uzasadnienia dla wyłączenia usług świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów z ogólnego prawa do zwolnienia, które obowiązuje pozostałych podatników, których roczny obrót nie przekracza kwoty 20 000 złotych.

Należy podkreślić, że każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, co oznacza, że wszystkie udzielone świadczenia zdrowotne są udokumentowane zarówno co do osoby pacjenta, jak również co do udzielonego świadczenia. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej jest wystarczającą gwarancją, że obroty z prowadzonej działalności leczniczej przez lekarzy i lekarzy dentystów będą ujęte w rozliczeniu podatkowym.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, zasadne jest odstąpienie od obowiązku rejestrowania, za pomocą kasy fiskalnej, obrotu osiąganego przez lekarzy i lekarzy dentystów z tytułu świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, lub przywrócenie lekarzom i lekarzom dentystom zwolnienia

z obowiązku posiadania kas rejestrujących w razie nieosiągnięcia określonej wysokości obrotów rocznych.