Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Akty korporacyjne

RGSW.2009.9.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 456/2009
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 9 września 2009 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych