Sędz.2017.12.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego (A 300) w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego (A 301) oraz w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza powiadomienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych, które będą, są lub były prowadzone na jego terytorium bez pomocy technicznej z jego strony (A 298)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń przedłożonymi pismem Ministra Sprawiedliwości z 14 grudnia 2017 r., nr DL-IV-401-1/17, opiniuje je bez uwag.