Sędz.2018.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 listopada 2018 r.
w przedmiocie projektu obwieszczenia Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się projektem obwieszczenia Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przesłanym przy piśmie Wicedyrektora Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu z 8 listopada 2018 r. (znak: BL-WTJ-020-346/18), nie zgłasza uwag do jego treści.