Sędz.2017.12.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 grudnia 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 5 grudnia 2017 r.
w przedmiocie projektu obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, przekazanym przy piśmie wicedyrektora Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu RP z 23 listopada 2017 r. (znak: BL-WTJ-020-355/17), nie zgłasza uwag do jego treści.