Akt korporacyjny

Sędz.2017.11.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 listopada 2017 r.
w przedmiocie projektu obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przekazanym przy piśmie wicedyrektora Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu RP z 6 listopada 2017 r. (znak: BL-WTJ-020-323/17), nie zgłasza uwag do jego treści w zakresie, w jakim uwzględnia zmiany wprowadzone do tej ustawy na mocy:
- ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261),
- ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139) oraz
- ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1452).