Akty korporacyjne

Lekarz.2019.7.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 lipca 2019 r.

STANOWISKO Nr 75/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie projektu dokumentu rządowego pn. "Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018)"

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem dokumentu rządowego pn. "Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018)", przekazanym przy piśmie Pani Józefy Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 1 lipca 2019 r., znak: PPWA.035.1.2019.RJ, pozytywnie ocenia starania Ministerstwa Zdrowia mające na celu zdiagnozowanie, zdefiniowanie a w następstwie poprawę trudnej sytuacji w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa, która związana jest z brakami kadrowymi, trudnymi warunkami pracy a także niekorzystnymi warunkami płacowymi.

Prezydium NRL zwraca jednakże uwagę na fakt, że podobne problemy dotyczą innych zawodów medycznych, w tym zawodu lekarza, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia.