Program samorządu lekarskiego na lata 2018-2022.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 8
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2018-2022

Na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168) XIV Krajowy Zjazd Lekarzy
przypominając, że do podstawowych zadań samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów należy:

- sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,

- podejmowanie działań na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy,

- opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy,

- opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych,

- zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,

- współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza

oraz dostrzegając, że:

- od wielu lat publiczne nakłady na ochronę zdrowia są dalece niewystarczające,

- organizacja ochrony zdrowia wykazuje szereg istotnych wad,

- poważnym problemem systemu ochrony zdrowia jest brak dostatecznej liczby pracowników medycznych,

- lekarze wykonują swój zawód w warunkach nadmiernego obciążenia pracą, wypełniając do tego szereg obowiązków o administracyjnym, nieleczniczym charakterze, nierzadko przy braku adekwatnego wynagrodzenia za wkładany w pracę wysiłek,

- niedostatki systemu ochrony zdrowia dotykają obywateli i prowadzą do utraty ich zaufania do systemu oraz do pracujących w tym systemie lekarzy i lekarzy dentystów,

Krajowy Zjazd Lekarzy postanawia przyjąć następujący program samorządu lekarskiego na lata 2018-2022:

1)
wśród spraw dotyczących finansowania ochrony zdrowia:
a)
Uznania finansowania systemu ochrony zdrowia za priorytet wydatków publicznych,
b)
Utrzymania systemu opieki zdrowotnej opartego o powszechne ubezpieczenie zdrowotne realizowane przez konkurujące ze sobą instytucje ubezpieczeniowe, wspartego systemem ubezpieczeń dodatkowych z jednoczesnym finansowaniem z budżetu państwa ratownictwa medycznego i szczególnie kosztownych procedur medycznych,
c)
Pełnego równouprawnienia publicznych i niepublicznych jednostek ochrony zdrowia oraz praktyk lekarskich wobec płatników,
d)
domagać się przyspieszenia zapowiedzianego wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia i przyjęcia wydatków na poziomie co najmniej 6,8% PKB, jako podstawowego warunku poprawy dostępności i jakości opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa pacjentów, a także poprawy warunków pracy osób pracujących w opiece zdrowotnej,
e)
domagać się wprowadzenia, z udziałem samorządu lekarskiego, systemu definiowania i wartościowania wszelkich procedur i świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych, który pozwoli na zrównoważoną wycenę świadczeń, adekwatną do ponoszonych kosztów, z uwzględnieniem kosztów pracy lekarzy i lekarzy dentystów,
f)
zabiegać o zmianę systemu finansowania kształcenia specjalistycznego w taki sposób, aby jego prowadzenie nie stanowiło dodatkowego obciążenia finansowego jednostek ochrony zdrowia;
2)
wśród spraw dotyczących organizacji opieki zdrowotnej:
a)
domagać się zmniejszenia obciążeń administracyjnych w pracy lekarzy i lekarzy dentystów, tak aby czas pracy lekarza poświęcony był głównie bezpośredniej opiece nad pacjentem,
b)
kontynuować i poszerzać aktywność samorządu lekarskiego w zakresie opiniowania i proponowania rozwiązań prawnoorganizacyjnych dotyczących systemu ochrony zdrowia,
c)
domagać się zapewnienia udziału przedstawicieli samorządu lekarskiego w podejmowaniu decyzji dotyczących ustalania sprawiedliwych, precyzyjnych i jasnych, jednolitych dla całego kraju zasad finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ich wykonywania,
d)
zabiegać o utworzenie niezależnej instytucji ustalającej zakres świadczeń gwarantowanych możliwych do sfinansowania ze środków publicznych,
3)
wśród spraw dotyczących środowiska lekarzy:
a)
zabiegać o rozwiązania prawne, które będą służyły wolnemu od nacisków administracyjnych, godnemu wykonywaniu zawodów lekarza i lekarza dentysty,
b)
zabiegać o właściwe warunki pracy lekarzy, w szczególności o to, aby przepisy prawa i praktyki pracodawców nie zmuszały lekarzy do pracy w wymiarze przekraczającym bezpieczne dla zdrowia ich oraz pacjentów normy oraz o to, aby lekarz wykonujący swój zawód miał zagwarantowane prawo do odpoczynku przeznaczonego na regenerację sił,
c)
zabiegać o realizację dotychczasowych postulatów Krajowego Zjazdu Lekarzy dotyczącego wysokości wynagrodzenia należnego lekarzom i lekarzom dentystom,
d)
sprawować nadzór nad tym, aby w procesie stanowienia i stosowania prawa organy państwowe respektowały ciążący na lekarzach obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej,
e)
upowszechniać znajomość i praktyczne stosowanie zasad etyki lekarskiej wśród lekarzy i lekarzy dentystów,
f)
analizować obowiązujące i wprowadzane przepisy oraz warunki praktyki w celu usuwania nieuzasadnionych barier administracyjnych utrudniających właściwe wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty,
g)
prowadzić systematyczne badania potrzeb i oczekiwań środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, monitorować demografię środowiska i wykorzystywać je w działaniach samorządu i opracowywaniu inicjatyw legislacyjnych;
4)
wśród spraw dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów:
a)
zabiegać o dostosowanie limitu przyjęć na studia kształcące lekarzy oraz lekarzy dentystów do aktualnej i przewidywanej sytuacji demograficznej społeczeństwa oraz kadr medycznych a także do możliwości dydaktycznych uczelni oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia,
b)
zabiegać o zapewnienie każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście jak najlepszych warunków doskonalenia zawodowego, w szczególności specjalizowania się w wybranej przez siebie dziedzinie medycyny z uwzględnieniem szczególnej roli kształcenia w ramach rezydentury,
c)
nadal zabiegać o umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom pełnego i nieograniczonego dostępu do pytań egzaminacyjnych z egzaminów LEK, LDEK i PES, które już się odbyły, celem umożliwienia prawidłowego przygotowania się do tych egzaminów,
d)
tworzyć warunki do aktywnego udziału samorządu lekarskiego w organizacji stałego rozwoju zawodowego: stażu podyplomowego, specjalizowania się, zdobywania kwalifikacji w węższych dziedzinach medycyny oraz ustawicznego doskonalenia zawodowego,
e)
ułatwiać lekarzom i lekarzom dentystom doskonalenie się, szczególnie w tzw. umiejętnościach społecznych oraz w znajomości prawa medycznego, poprzez organizowanie przez izby kursów, wspieranie finansowe lekarzy i lekarzy dentystów w tym zakresie, wspieranie organizacji szkoleń wewnętrznych itp.,
f)
zacieśniać współpracę z naukowymi towarzystwami lekarskimi, zwłaszcza w zakresie tworzenia programów specjalizacyjnych oraz tworzenia i propagowania wytycznych postępowania medycznego;
5)
wśród spraw dotyczących działania samorządu lekarskiego:
a)
bronić dobrego wizerunku środowiska lekarskiego i dobrego imienia każdego lekarza i lekarza dentysty, zwłaszcza tam, gdzie wymaga to interwencji w środkach masowego przekazu oraz wsparcia w tym zakresie,
b)
inicjować tworzenie instytucji lekarskich działających na polu wzajemnej pomocy, ubezpieczeń, ubezpieczeń emerytalnych, oszczędnościowo-pożyczkowych itp. oraz wspierać już istniejące,
c)
otaczać opieką koleżeńską lekarzy seniorów w zakresie, jakiego potrzebują i oczekują,
c)
wspierać młodych członków samorządu szczególnie poprzez popieranie ich dążeń do rozwoju zawodowego, sprawiedliwych sposobów zatrudnienia, interwencje w sprawach pracowniczo-zawodowych itp.,
d)
pomagać kolegom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych, a także wspierać ich rodziny.