Akty korporacyjne

Lekarz.2006.1.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 11
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 6 stycznia 2006 r.
w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2006-2009

VIII Krajowy Zjazd Lekarzy obradujący w dniach 5-7 stycznia 2006 r. w Warszawie
* dostrzegając w polskim systemie ochrony zdrowia liczne nieprawidłowości prowadzące do utraty zaufania obywateli do systemu i do lekarzy,
* rozumiejąc doniosłość roli środowiska lekarskiego w reprezentowaniu interesu pacjentów zwracających się do lekarzy o pomoc i w znajdowaniu rozwiązań w ochronie zdrowia najlepiej służących dobru chorego,
* uznając rolę samorządu lekarskiego jako partnera władz politycznych i administracyjnych zarówno w skali kraju jak i w regionach oraz środowiskach lokalnych,
* znając ciągle skandalicznie niski poziom wynagradzania pracowników opieki zdrowotnej,
* rozumiejąc oczekiwania kolegów lekarzy i lekarzy dentystów wobec izb lekarskich, które reprezentują całe środowisko,

postanawia, że samorząd lekarski w latach 2006-2009 w szczególności będzie:

I.

 Wśród spraw dotyczących finansowania ochrony zdrowia:

1. nadal domagać się znaczącego wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia co najmniej do wysokości porównywalnej z sąsiednimi krajami Unii Europejskiej, jako podstawowego warunku poprawy sytuacji pracujących w opiece zdrowotnej a także bezpieczeństwa ich pacjentów,
2. działać na rzecz reprezentowania przez samorząd lekarski świadczeniodawców, szczególnie zaś indywidualnie i grupowo praktykujących lekarzy i lekarzy dentystów, wobec płatników za świadczenia zdrowotne,
3. kontynuować działania na rzecz stworzenia korzystniejszych dla lekarzy i lekarzy dentystów regulacji podatkowych, w szczególności umożliwiających uznanie za koszty uzyskania przychodu wszelkich wydatków związanych z kształceniem podyplomowym,
4. kontynuować prace nad wprowadzeniem systemu definiowania i wartościowania procedur i świadczeń medycznych, tworzonego i utrzymywanego przez samorząd lekarski przy współpracy towarzystw naukowych, organizacji i instytucji działających w ochronie zdrowia, który pozwoli na lepsze wykazanie pracy lekarzy i lekarzy dentystów, jej właściwą wycenę i poprawę wynagrodzeń.

II.

 Wśród spraw dotyczących organizacji opieki zdrowotnej:

1. zabiegać o zbudowanie systemu opartego o powszechne ubezpieczenie zdrowotne realizowane przez konkurujące między sobą instytucje ubezpieczeniowe, wspartego systemem ubezpieczeń dodatkowych i uzupełniających z jednoczesnym finansowaniem z budżetu państwa ratownictwa medycznego i szczególnie kosztownych procedur medycznych,
2. zabiegać o utworzenie niezależnej organizacji z udziałem m. in. samorządu lekarskiego, ustalającej zakres świadczeń gwarantowanych możliwych do sfinansowania przez płatników publicznych,
3. domagać się zapewnienia udziału przedstawicieli samorządu lekarskiego w podejmowaniu decyzji dotyczących ustalania precyzyjnych i jasnych, jednolitych dla całego kraju zasad zawierania kontraktów na świadczenia zdrowotne oraz kontroli ich wykonywania,
4. zabiegać o utworzenie instytucji Krajowej Rady do spraw Bioetyki i zajmować stanowiska w ogólnych i jednostkowych sprawach dotyczących bioetyki szczególnie związanych z rozwojem nauk medycznych.

III.

 Wśród spraw dotyczących środowiska lekarzy

1. zabiegać o takie rozwiązania prawne (przede wszystkim w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawie o izbach lekarskich, ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw), które nie naruszając dobrze pojętego interesu publicznego będą służyły godnemu wykonywaniu zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz całemu środowisku lekarskiemu,
2. wspierać pracę organów odpowiedzialności zawodowej, szczególnie w celu poprawy sprawności postępowania oraz stałego podwyższania kwalifikacji poprzez regularne szkolenia rzeczników i sędziów,
3. upowszechniać znajomość i praktyczne stosowanie zasad etyki lekarskiej wśród lekarzy i lekarzy dentystów.

IV.

 Wśród spraw dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów

1. zabiegać o zapewnienie każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście warunków do nieskrępowanego doskonalenia zawodowego, w szczególności specjalizowania się w wybranej przez siebie dziedzinie medycyny,
2. zabiegać o przekazanie samorządowi organizacji doskonalenia zawodowego: stażu podyplomowego, specjalizowania się, zdobywania kwalifikacji w węższych dziedzinach medycyny oraz kształcenia ustawicznego,
3. podejmować wysiłki na rzecz ułatwienia członkom samorządu (szczególnie młodym) doskonalenia się poprzez organizowanie przez izby kursów, wspieranie finansowe wysiłków lekarzy i lekarzy dentystów w tym zakresie, nagradzanie szczególnie aktywnych kolegów itp.,
4. zacieśniać współpracę z naukowymi towarzystwami lekarskimi, zwłaszcza w zakresie programów specjalizacyjnych i standardów postępowania.

V.

 Wśród spraw dotyczących działania samorządu lekarskiego:

1. bronić dobrego imienia lekarzy i lekarzy dentystów zwłaszcza tam, gdzie wymaga to interwencji w środkach masowego przekazu oraz wsparcia prawnego,
2. inicjować tworzenie instytucji lekarskich działających na polu wzajemnej pomocy, ubezpieczeń, ubezpieczeń emerytalnych, oszczędnościowo-pożyczkowych itp. oraz wspierać już istniejące,
3. otaczać opieką koleżeńską lekarzy seniorów w zakresie, jakiego potrzebują i oczekują (domy lekarza seniora, dofinansowywanie pobytu w zakładach opiekuńczych i leczniczych, zapewnianie pomocy w domu itp.),
4. wspierać młodych członków samorządu szczególnie poprzez popieranie ich dążeń do rozwoju zawodowego, pomoc w poszukiwaniu odpowiedniej pracy, interwencje w sprawach pracowniczo-zawodowych itp.,
5. pomagać kolegom, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnych sytuacjach życiowych, a także ich rodziny.
Przewodniczący:

Andrzej Sawoni /-/

Zastępcy Przewodniczącego:

Andrzej Matyja /-/

Włodzimierz Bednorz /-/

Andrzej Kunkel /-/

Ryszard Golański /-/

Jerzy Mazur /-/

Jacek Podolski /-/

Ryszard Majkowski /-/

Sekretarze:

Jolanta Orłowska-Heitzman /-/

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska /-/

Krystyna Małecka /-/

Medard Lech /-/

Zygmunt Źiółkiewicz /-/

Ewa Szpindor /-/

Jolanta Szczurko /-/