Rewid.2018.4.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2105/39/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie programu praktyki i aplikacji dla kandydatów na biegłych rewidentów

Na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się program rocznej praktyki w zakresie rachunkowości, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  2.  Ustala się program aplikacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§  3.  Ustala się program aplikacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§  4.  Traci moc uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Nr 2638/49a/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie programu praktyki i aplikacji dla kandydatów na biegłych rewidentów.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM PRAKTYKI W RACHUNKOWOŚCI (trwającej rok)

Rodzaj wykonywanych czynności potwierdzających nabycie wymaganych umiejętnościSposób realizacji
1. Poznanie przyjętych w jednostce zasad (polityki) rachunkowości, innych wewnętrznych uregulowań w zakresie kontroli wewnętrznej i rachunkowości oraz ich praktycznej realizacji.praca samodzielna pod kierunkiem kierującego praktyką
2. Samodzielne wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, w szczególności z:

- otwieraniem ksiąg rachunkowych,

- sprawdzaniem dowodów źródłowych i księgowych przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych,

- kwalifikowaniem, dekretacją i wprowadzaniem do ksiąg rachunkowych operacji gospodarczych,

- sporządzeniem dokumentów i deklaracji wymaganych przez ZUS, GUS i urząd skarbowy, w tym ustalaniu zobowiązań i należności podatkowych,

- wykonywaniem czynności poprzedzających sporządzenie sprawozdania finansowego, w szczególności inwentaryzacji i wyceny aktywów i pasywów,

- sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego,

- zamknięciem ksiąg rachunkowych.

praca pod kierunkiem kierującego praktyką
3. Obsługa komputerowego systemu prowadzenia ksiąg rachunkowych.praca samodzielna pod kierunkiem kierującego praktyką

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROGRAM APLIKACJI (trwającej 2 lata)

RokRodzaj wykonywanych czynnościSposób realizacji
1.1. Poznanie zasad organizacji pracy i wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej.analiza stosowanych w firmie audytorskiej polityk, procedur, rozwiązań organizacyjnych i mechanizmów wewnętrznej kontroli jakości
2. Przegląd akt badania sprawozdań finansowych1 co najmniej trzech jednostek pod względem:

- kompletności,

- poprawności formalnej,

- spójności akt badania (merytorycznego powiązania pomiędzy dokumentacją badania2, sprawozdaniem z badania3, "listem" do kierownictwa badanej jednostki i inną formą komunikowania się biegłego rewidenta, jeśli była obowiązkowa np. raportowanie na rzecz komitetu audytu).

analiza akt badania
3. Wykonywanie prac technicznych i fragmentarycznych czynności rewizyjnych, ich dokumentowanie w aktach badania.

Czynności te powinny dotyczyć minimum trzech badań.

praca samodzielna pod kierunkiem biegłego rewidenta
4. Udział w czynnościach biegłego rewidenta, związanych w szczególności z:

- poznaniem jednostki,

- oszacowaniem ryzyka nieodłącznego,

praca samodzielna pod kierunkiem biegłego rewidenta
_______________

1 W przypadku aplikacji rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ustawy przez akta badania należy rozumieć dokumentację rewizyjną.

2 W przypadku aplikacji rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ustawy przez dokumentację badania należy rozumieć dokumentację roboczą.

3 Sprawozdanie z badania ma zastosowanie w wypadku przeglądu akt badań sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 16 czerwca 2016 r. W badaniach sprawozdań finansowych sporządzonych za lata kończące się do dnia 16 czerwca 2016 r. pozostaje opinia i raport.

RokRodzaj wykonywanych czynnościSposób realizacji
- identyfikacją i oceną kontroli wewnętrznej istotnej dla sprawozdawczości finansowej oraz oszacowaniem ryzyka kontroli,

- opracowaniem strategii badania,

- wyznaczaniem poziomów istotności dla sprawozdania finansowego jako całości, istotności wykonawczej, istotności dla istotnych grup transakcji, sald kont i ujawnień,

- oszacowaniem ryzyka istotnego zniekształcenia,

- opracowaniem planu badania, w tym zakresu badań kontroli i wiarygodności w powiązaniu z badanymi stwierdzeniami,

- określeniem wielkości prób do badań kontroli i wiarygodności,

- przeprowadzeniem procedur kontroli i wiarygodności,

- dokumentowaniem przeprowadzonych wyników procedur badania,

- analizą sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego,

- badaniem przestrzegania przepisów prawa,

- oceną uzyskanych dowodów badania pod względem wystarczalności i odpowiedniości,

- sporządzeniem sprawozdania z badania,

- zamknięciem akt badania.

Czynności te powinny dotyczyć czterech rocznych sprawozdań finansowych lub rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych* i być realizowane od rozpoczęcia do zakończenia tych badań.

2.1. Udział w badaniu rocznych sprawozdań finansowych lub rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dotyczy co najmniej dwóch sprawozdań finansowych)* oraz samodzielne wykonanie

i udokumentowanie czynności wyznaczonych przez biegłego rewidenta, opracowanie projektu sprawozdania z badania i innej formy komunikowania się biegłego rewidenta, jeśli była obowiązkowa np. uwzględniającej raportowanie na rzecz komitetu audytu.

samodzielne wykonywanie badań oraz opracowanie akt badania podlegające nadzorowi, weryfikacji i akceptacji przez biegłego rewidenta kierującego aplikacją
2. Kompletne badanie rocznego sprawozdania finansowego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego** pod kierunkiem biegłego rewidenta, opracowanie kompletnych akt badania, opracowanie projektu sprawozdania z badania, "listu" do kierownictwa badanej jednostki i innej formy komunikowania się biegłego rewidenta, jeśli była obowiązkowa np. uwzględniającej raportowanie na rzecz komitetu audytu.

Badanie realizowane w ramach tego zadania aplikanta zalicza się wyłącznie jednemu aplikantowi.

samodzielne wykonanie badania oraz opracowanie projektu kompletnych akt badania, podlegających nadzorowi, weryfikacji i akceptacji przez biegłego rewidenta kierującego aplikacją

* Sprawozdania finansowe powinny dotyczyć różnych jednostek lub różnych lat obrotowych.

** Kompletne badanie sprawozdania finansowego powinno dotyczyć innej jednostki lub innego roku obrotowego niż w pozycji 2.1.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROGRAM APLIKACJI (trwającej 3 lata)

RokRodzaj wykonywanych czynnościForma
1.1. Analizowanie przyjętych w badanej jednostce zasad (polityki) rachunkowości, innych wewnętrznych uregulowań w zakresie kontroli wewnętrznej i rachunkowości oraz ich praktycznej realizacji.samodzielne wykonanie czynności sprawdzających
2. Sprawdzanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych badanej jednostki, w szczególności związanych z:

- otwieraniem ksiąg rachunkowych,

- sprawdzaniem dowodów źródłowych i księgowych przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych,

- kwalifikowaniem, dekretacją i wprowadzaniem do ksiąg rachunkowych operacji,

- sporządzeniem dokumentów i deklaracji wymaganych przez ZUS, GUS i urząd skarbowy, w tym ustalaniu zobowiązań i należności podatkowych,

- wykonywaniem czynności poprzedzających sporządzenie sprawozdania finansowego, w szczególności inwentaryzacji i wyceny aktywów i pasywów,

- sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego,

- zamknięciem ksiąg rachunkowych.

-
2.1. Poznanie zasad organizacji pracy i wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej.analiza stosowanych w firmie audytorskiej polityk, procedur, rozwiązań organizacyjnych i mechanizmów wewnętrznej kontroli jakości
2. Przegląd akt badania sprawozdań finansowych co najmniej trzech jednostek pod względem:

- kompletności,

analiza akt badania
- poprawności formalnej,

- spójności akt badania (merytorycznego powiązania pomiędzy dokumentacją badania, sprawozdaniem z badania, "listem" do kierownictwa badanej jednostki i inną formą komunikowania się biegłego rewidenta, jeśli była obowiązkowa np. raportowaniem na rzecz komitetu audytu).

3. Wykonywanie prac technicznych i fragmentarycznych czynności rewizyjnych oraz ich udokumentowanie w aktach badania.

Czynności te powinny dotyczyć minimum trzech badań i być realizowane w czasie od rozpoczęcia do zakończenia tych badań.

praca samodzielna

pod kierunkiem biegłego rewidenta

4. Udział w czynnościach biegłego rewidenta, związanych w szczególności z:

- poznaniem jednostki,

- oszacowaniem ryzyka nieodłącznego,

- identyfikacją i oceną kontroli wewnętrznej istotnej dla sprawozdawczości finansowej oraz oszacowaniem ryzyka kontroli,

- opracowaniem strategii badania,

- wyznaczaniem poziomów istotności dla sprawozdania finansowego jako całości, istotności wykonawczej, istotności dla istotnych grup transakcji, sald kont i ujawnień,

- oszacowaniem ryzyka istotnego zniekształcenia,

- opracowaniem planu badania, w tym zakresu badań kontroli i wiarygodności w powiązaniu z badanymi stwierdzeniami,

- określeniem wielkości prób do badań kontroli i wiarygodności,

- przeprowadzeniem procedur kontroli i wiarygodności,

- dokumentowaniem przeprowadzonych wyników procedur badania,

praca samodzielna

pod kierunkiem biegłego rewidenta

- analizą sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego,

- badaniem przestrzegania przepisów prawa,

- oceną uzyskanych dowodów badania pod względem wystarczalności i odpowiedniości,

- sporządzeniem sprawozdania z badania,

- zamknięciem akt badania.

Czynności te powinny dotyczyć czterech rocznych sprawozdań finansowych lub rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych* i być realizowane w czasie od rozpoczęcia do zakończenia tych badań.

3.1. Udział w badaniu rocznych sprawozdań finansowych lub rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dotyczy co najmniej dwóch sprawozdań finansowych)* oraz samodzielne wykonanie i udokumentowanie czynności wyznaczonych przez biegłego rewidenta, opracowanie projektu sprawozdania z badania i innej formy komunikowania się biegłego rewidenta, jeśli była obowiązkowa np. uwzględniającej raportowanie na rzecz komitetu audytu.samodzielne wykonywanie badań oraz opracowanie akt badania podlegające nadzorowi, weryfikacji i akceptacji przez biegłego rewidenta kierującego aplikacją
2. Kompletne badanie rocznego sprawozdania finansowego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego** pod kierunkiem biegłego rewidenta, opracowanie kompletnych akt badania, projektu sprawozdania z badania, "listu" do kierownictwa badanej jednostki i innej formy komunikowania się biegłego rewidenta, jeśli była obowiązkowa np. uwzględniającej raportowanie na rzecz komitetu audytu.

Badanie realizowane w ramach tego zadania aplikanta zalicza się wyłącznie jednemu aplikantowi.

samodzielne wykonanie badań oraz opracowanie projektu kompletnych akt badania, podlegających nadzorowi, weryfikacji i akceptacji przez biegłego rewidenta kierującego aplikacją
* Sprawozdania finansowe powinny dotyczyć różnych jednostek lub różnych lat obrotowych.

** Kompletne badanie sprawozdania finansowego powinno dotyczyć innej jednostki lub innego roku obrotowego niż w pozycji 3.1.