Procedura rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w... - OpenLEX

Procedura rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym.

Akty korporacyjne

Rewid.2020.8.6

Akt nieoceniany
Wersja od: 6 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1059/15a/2020
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie procedury rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2391). postanawia się, co następuje:
§  1. 
Przyjmuje się Procedurę rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów

o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§  2. 
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 2263/42/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie procedury rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym oraz komunikat NR 35/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie możliwości ubiegania się przez biegłego rewidenta o wyrażenie zgody przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wniosków o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, które wpłynęły do Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów od dnia 1 stycznia 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW BIEGŁYCH REWIDENTÓW O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYCIE OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W TERMINIE POŹNIEJSZYM

§  1. 
Ilekroć w niniejszej procedurze rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym jest mowa o:
1)
Biurze PIBR - należy przez to rozumieć Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
2)
Radzie - należy przez to rozumieć Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
3)
Komisji - należy przez to rozumieć Komisję ds. szkoleń;
4)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.);
5)
rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2391);
6)
komunikatach - należy przez to rozumieć komunikaty Rady;
7)
ODZ - należy przez to rozumieć obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów.
§  2. 
1. 
Biegli rewidenci ubiegający się o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym składają wniosek do Biura PIBR sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury, który to wniosek powinien zawierać informacje oraz dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia.
2. 
Wnioski sporządzone bez zastosowania wzoru, o którym mowa w ust. 1, będą rozpoznawane przez Komisję pod warunkiem uwzględnienia w nich wszystkich danych 1 informacji określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym, w odniesieniu do danego roku kalendarzowego, powinien być złożony nie później niż do 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym biegły rewident zobowiązany był do odbycia ODZ.
2. 
Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym, w odniesieniu do danego 3-letniego okresu rozliczeniowego, powinien być złożony nie później niż do 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym w którym kończył się dany 3-letni okres rozliczeniowy, w którym biegły rewident zobowiązany był do odbycia ODZ.
3. 
W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych szczególną sytuacją biegłego rewidenta, wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą zostać złożone do Biura PIBR w terminie późniejszym, ale umożliwiającym biegłemu rewidentowi odbycie ODZ w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 2 lata, licząc od dnia upływu wymaganego terminu.
§  4. 
1. 
W odniesieniu do danego roku kalendarzowego okresu rozliczeniowego, w którym biegły rewident miał obowiązek odbyć ODZ, składany jest wyłącznie jeden wniosek.
2. 
W odniesieniu do danego 3-letniego okresu rozliczeniowego, w którym biegły rewident miał obowiązek odbyć ODZ, ponad określone minimum w każdym roku kalendarzowym danego okresu rozliczeniowego, składany jest jeden wniosek.
§  5. 
1. 
W przypadku wątpliwości co do treści złożonego wniosku oraz w wypadku braku jego odpowiedniego udokumentowania, Komisja występuje do biegłego rewidenta z pismem o wyjaśnienie wątpliwości lub uzupełnienie braków formalnych, w tym poprzez przekazanie kopii stosownych dokumentów, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma - z pouczeniem, że nieusunięcie tych wątpliwości lub nieuzupełnienie braków formalnych wniosku we wskazanym terminie, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. 
W przypadku dokonywanej przez Komisję oceny kopii dokumentów potwierdzających, że wystąpienie choroby, wypadku losowego lub innej ważnej przyczyny uniemożliwiło odbycie ODZ w wymaganym terminie, szczególne znaczenie dowodowe przypisuje się dokumentom urzędowym.
3. 
Termin 30-dniowy na rozpatrzenie wniosku przez Radę liczony jest od dnia jego otrzymania, tj. daty wpływu wniosku do Biura PIBR.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 30-dniowy termin na rozpatrzenie wniosku przez Radę liczony będzie od dnia wpływu do Biura PIBR wyjaśnień lub uzupełnienia braków formalnych nadesłanych przez biegłego rewidenta.
§  6. 
Komisja podejmuje decyzje w sprawie poszczególnych wniosków poprzez głosowanie, a następnie rekomenduje Radzie ich przyjęcie lub odrzucenie.
§  7. 
Po decyzji Rady, o której mowa w § 6, kopie dokumentów potwierdzających, że wystąpienie choroby, wypadku losowego lub innej ważnej przyczyny uniemożliwiło odbycie ODZ, dołączone do wniosku, są niezwłocznie odsyłane do biegłego rewidenta.