Rewid.2018.6.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2263/42/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie procedury rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.), w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz.U. z .2017. poz. 2391) postanawia się, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się Procedurę rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc postanowienie Nr 71/7/2015 Krajowej Rady Biegłych rewidentów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie procedury rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW BIEGŁYCH REWIDENTÓW O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYCIE OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

§  1.  Ilekroć w niniejszej procedurze rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym jest mowa o:
1) Biurze PIBR - należy przez to rozumieć Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
3) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję ds. szkoleń;
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089, z późn. zm.);
5) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
6) komunikatach - należy przez to rozumieć komunikaty Rady;
7) ODZ - należy przez to rozumieć obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów.
§  2. 
1.  Biegli rewidenci ubiegający się o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym składają wniosek do Biura PIBR sporządzony według wzoru określonego w komunikacie Nr 35/2018 KRBR z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie możliwości ubiegania się przez biegłego rewidenta o wyrażenie zgody przez KRBR na odbycie ODZ w terminie późniejszym.
2.  Wnioski sporządzone bez zastosowania wzoru, o którym mowa w ust. 1, będą rozpoznawane przez Komisję pod warunkiem uwzględnienia w nich wszystkich danych i informacji określonych w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
§  3.  Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym, powinien być złożony wyłącznie w ciągu tego roku kalendarzowego, w którym biegły rewident miał obowiązek odbyć ODZ, z zastrzeżeniem § 4.
§  4.  W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych szczególną sytuacją biegłego rewidenta, wniosek, o którym mowa w § 3, może zostać złożony do Biura PIBR nie później niż do 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym biegły rewident zobowiązany był do odbycia ODZ. Każde tego rodzaju wyjątkowe zdarzenie powinno być udokumentowane.
§  5.  W odniesieniu do danego roku kalendarzowego, w którym biegły rewident miał obowiązek odbyć ODZ, składany jest wyłącznie jeden wniosek.
§  6.  W przypadku, w którym wniosek dotyczy dwóch lub więcej lat kalendarzowych, Komisja rozpatruje wniosek wyłącznie w zakresie roku kalendarzowego, w którym biegły rewident miał obowiązek odbyć ODZ - pozostawiając wnioski dotyczące pozostałych lat bez rozpoznania.
§  7. 
1.  W przypadku wątpliwości co do treści złożonego wniosku oraz w wypadku braku jego odpowiedniego udokumentowania, Komisja występuje do biegłego rewidenta o wyjaśnienie wątpliwości lub uzupełnienie braków formalnych, w tym poprzez przekazanie kopii stosownych dokumentów, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma - z pouczeniem, że nieusunięcie tych wątpliwości lub nieuzupełnienie braków formalnych wniosku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2.  W przypadku dokonywanej przez Komisję oceny kopii dokumentów potwierdzających, że wystąpienie choroby, wypadku losowego lub innej ważnej przyczyny uniemożliwiło odbycie ODZ w wymaganym terminie, szczególne znaczenie dowodowe przypisuje się dokumentom urzędowym.
3.  Termin 30-dniowy na rozpatrzenie wniosku przez Radę liczony jest od dnia jego otrzymania, tj. daty wpływu wniosku do Biura PIBR.
§  8.  Komisja podejmuje decyzje w sprawie poszczególnych wniosków poprzez głosowanie, a następnie rekomenduje ich przyjęcie lub odrzucenie Radzie.
§  9.  Po decyzji Rady, o której mowa w § 8, kopie dokumentów potwierdzających, że wystąpienie choroby, wypadku losowego lub innej ważnej przyczyny uniemożliwiło odbycie ODZ, dołączone do wniosku, są niezwłocznie odsyłane do biegłego rewidenta.